INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE GOODRICH AEROSPACE POLAND SP. Z O. O. ZAKŁAD W KROŚNIE

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz jego adres:

Nazwa prowadzącego Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o.
Kierujący zakładem Członek Zarządu – Dyrektor Naczelny
Adres siedziby ul. Żwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno
Telefon (13) 43 76 600
Fax (13) 43 22 006
www goodrichaerospace.pl/krosno
e-mail krosno.secretariat@collins.com
NIP 684 25 40 071
REGON 180308959
Adres zakładu:
Nazwa Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o. Zakład Krosno
Adres ul. Żwirki i Wigury 6a, 38-400 Krosno
Telefon (13) 43 76 600
Fax (13) 43 22 006

2. Potwierdzenie, że Zakład podlega regulacjom prawnym w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o. Zakład w Krośnie jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład zostały zrealizowane. Obowiązująca dokumentacja wymagana przez Ustawę Prawo Ochrony Środowiska została przekazana Miejskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie

3. Charakter działalności w Goodrich Aerospace Poland Sp. z o. o. Zakład w Krośnie.

Goodrich Krosno Sp. z o.o. Zakład w Krośnie jest firmą, której przedmiotem produkcji są elementy podwozi lotniczych dla czołowych producentów lotniczych świata (Boeing, F-16, F-17, Bombardier, Airbus). Podstawowymi procesami technologicznymi są:

 • obróbka skrawaniem,
 • obróbka galwaniczna,
 • malowanie półfabrykatów z materiałów żelaznych i jego stopów oraz metali kolorowych i ich stopów.

Na etapie procesu technologicznego niektóre elementy poddawane są także: oczyszczaniu powierzchniowemu, zaczyszczaniu, obróbce cieplnej, umacnianiu powierzchniowemu.

4. Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują.

Substancje znajdujące się na terenie Spółki Goodrich Zakład w Krośnie stwarzają zagrożenia toksyczne dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia człowieka w związku z prowadzonymi procesami galwanicznymi, które obejmują:

 • kadmowanie
 • kadmowanie tytanowe
 • chromowanie twarde
 • niklowanie chemiczne bezprądowe
 • niklowanie sulfonowe prądowe
 • cynkowanie-niklowe
 • anodowanie w kwasie chromowym
 • anodowanie twarde w kwasie siarkowym
 • anodowanie w kwasie siarkowym
 • kontrola przypaleń /Nital Etch/
 • pasywacja zimna stali chromoniklowych
 • pasywacja gorąca stali chromoniklowych
 • alodynowanie (konwersja chemiczna)
 • trawienie stopów tytanu
 • trawienie stopów aluminium
 • usuwanie powłok chromowych, kadmowych, niklowych, anodowych, HVOF

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.


1. Sposoby powiadamiania i alarmowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii (pożaru lub innego zagrożenia):

Po wystąpieniu awarii przemysłowej w zakładzie, wraz z uruchomieniem wewnętrznej procedury alarmowania i ostrzegania pracowników Spółki, jednocześnie następuje zaalarmowanie o zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

W następnej kolejności powiadamiane są instytucje administracyjne:

  • Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Kryzysowego
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle – w przypadku zdarzenia z udziałem niebezpiecznych substancji.

W trakcie zawiadamiania powyższych instytucji, następuje przekazanie szczegółowych  informacji o zdarzeniu i ich bieżąca aktualizacja.  

W kolejnym etapie alarmowania, w sytuacji powstania awarii, następuje poinformowanie o zdarzeniu lokalnego społeczeństwa, które będzie realizowane poprzez:

  • telefoniczne powiadomienie sąsiednich zakładów przez przedstawiciela firmy GAP;
  • wykorzystanie megafonów oraz środków masowego przekazu, i następnie poinformowanie mieszkańców okolicznych miejscowości przez służby ratownicze oraz media publiczne (w razie realnego zagrożenia dla najbliższej ludności);
  • aplikację na urządzenia mobilne RSO – Regionalny System Ostrzegania.

2. Sposoby postępowania społeczeństwa (mieszkańców) w sytuacji powstania zagrożenia:

W przypadku zauważenia w otoczeniu zakładu sytuacji, mogącej wskazywać wystąpienie awarii (np. płomień, unoszący się dym, charakterystyczny zapach, wzmożony ruch pojazdów służb ratowniczych, usłyszenia komunikatu, itp.) należy zachować spokój i jak najszybciej opuścić rejon zagrożenia, oraz udać się w bezpieczne miejsce (np. własnego domu) z dostępem do środków masowego przekazu (telewizja, internet, radio).

 Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej:

  • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia;
  • Znajdując się na terenie otwartym, opuść miejsce zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru;
  • Będąc w domu, włącz telewizor i radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej lub włącz aplikację RSO na urządzeniu mobilnym. Komunikaty mogą być również przekazywane za pomocą megafonów przez służby ratownicze;
  • Wysłuchaj lub przeczytaj uważnie nadawane komunikaty i postępuj zgodnie z zawartymi w nim poleceniami;
  • Pozamykaj wszystkie okna i drzwi do budynku (otwory uszczelnić używając mokrych tkanin np. ręczników, prześcieradeł);

 

Ewentualna decyzja o konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców pozostaje w gestii instytucji i służb uprawnionych do jej zarządzenia. Decyzji tej należy bezwzględnie się podporządkować.

W sytuacji koniecznej ewakuacji z domu należy:

  • Zabrać dokumenty osobiste, telefon komórkowy oraz przyjmowane leki;
  • Wyłączyć dopływ wszystkich mediów do budynku/mieszkania (gaz, prąd, woda);
  • Upewnić się, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte;
  • W przypadku problemów z ewakuacją domowników, sąsiadów (osoby starsze, niepełnosprawne), zgłosić ten fakt służbom ratowniczym;
  • Do czasu przybycia służb ratowniczych, zaopiekować się osobami o ograniczonej zdolności poruszania się;
  • Udać się w miejsce zbiórki do ewakuacji, które zostało wskazane w treści komunikatów.
Ciasteczko
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczenie ich w urządzeniu z którego korzystasz.
Akceptuję politykę cookies